سؤال

-آیا بعد از درمان ریشه ،مصرف آنتی بیوتیک لازم است ؟


تجویز آنتی بیوتیک به تشخیص دندانپزشک صورت میگیرد وازمصرف خودسرانه ی آن جدا پرهیز کنید.