خدمات عمومی

معاینه-مشاوره وطرح درمان
معاینه وتشخیص ودرمان بیماری های مفصل فکی
درمان های پیشگیرانه(فلوراید تراپی فیشورسیلانت)
جرمگیری وایرفلو(برای ازبین بردن جرم و رنگدانه های دندانی)
درمان های اورژانسی دندان(مربوط به تصادفات،حوادث)

درمان های ترمیمی وزیبایی

ترمیم دندان های قدامی وخلفی(موادهمرنگ یا غیر همرنگ)
لامینت های کامپوزیتی یا ونیر کامپوزیت
اصلاح نامرتبی دندان ها بدون ارتودنسی
درمان های زیبایی لثه(افزایش طول تاج دندان هابا دستگاه لیزر)
بلیچینگ(سفید کردن دندان ها با لیزر)
کاشت نگین

درمان های پروتزی

لمینت های سرامیکی باحداقل تراش یا بدون تراش
روکش هاوبریج های تمام سرامیک
روکش ها وبریج های دارای فریم فلزی
پروتزمتحرک  پارسیل کرم کبالت
باز سازی تاج دندان ها با تاج مصنوعی(پست ریختگی وفایبرپست)
پروتزمتحرک آکریلی
دست دندان کامل دوفک
دست دندان متکی بر ایمپلنت(اوردنچر)
نایت گارد

درمان ریشه با دستگاههای پیشرفته

درما ن ریشه تخصصی وعمومی
درمان مجدد ریشه تخصصی
اپکسوژنوزیس

اطفال

پالپكتومي و پالپوتومی
روکش های مخصوص اطفال
فیشورسیلانت وفلورایدتراپی
بروساژ
فضانگه دار
اسپیلینت دندان ها
اپکسیفیکیشن

جراحی

کشیدن دندان ها وریشه های باقی مانده
جرا حی های پیشرفته دندانی وجراحی های دندان های نهفته
درمان های پیوند استخوان
ایمپلنت های دندانی(بهترین درمان جایگزین کردن فضاهای خالی دهان)

ارتودنسی

ارتودنسی ثابت دوفک
ارتوسرجری
ارتودنسی نهفته وپیچیده
پلاک فانکشنال(عادت شکن)
پلاک های متحرک ارتودنسی